Bước 1: Tại màn hình tab [Tài khoản] chọn [Hồ sơ vận động viên] để xem danh sách các vận động viên
Bước 2: Tại màn hình danh sách các vận động viên bạn có thể thêm mới hoặc xóa vận động viên

            


Bước 3: Tại màn hình danh sách các vận động viên bạn chọn [Thêm hồ sơ mới] để thêm mới thông tin các vận động viên sau đó [Lưu]
Bước 4: Tại màn hình danh sách các vận động viên bạn chọn icon [Chỉnh sửa] để chỉnh sửa thông tin các vận động viên sau đó [Lưu]