Bước 1: Tại màn hình tab [Homepage] chọn tab [Giao dịch ] để kiểm tra lịch sử giao dịch
Bước 2: Tại màn hình lịch sử giao dịch có thể xem được các thông tin từng giao dịch của bạn

       


Bước 3: Khi ấn vào 1 giao dịch thì bạn có thể xem được chi tiết giao dịch
Bước 4: Nếu giao dịch chưa được thanh toán thành công có thể thanh toán lại khi ấn [Thanh toán lại]