Bước 1: Tại màn hình chính bấm nút [D.sách vé]    

 


Bước 2: Chọn vé đã ghi danh để sửa thông tin     

 


Bước 3: Tại màn hình thông tin vé bấm chọn nút [...] bên trên góc phải màn hình    

 


Bước 4: Bấm chọn [chỉnh sửa thông tin]    

 


Bước 5: Chỉnh sửa thông tin xong bấm chọn [Lưu] hoàn thành chỉnh sửa thông tin